Podmínky účasti a platební podmínky JEDEN TANEC 2021

 

Přečtěte si prosím pozorně podmínky účasti, k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na akci. Vaše přihláška a účast na festivalu je podmíněna souhlasem s podmínkami účasti.

 

  • Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi (účastníkem) a organizátory festivalu Jeden. Účastník se přihlašuje na festival a zavazuje se uhradit jeho cenu (předem v plné výši nebo formou zálohy) a cenu za ubytování a stravu (v hotovosti na místě) dle uvedených informací. Pokud kurzovné nebude zaplaceno, organizátoři si vyhrazují právo posuzovat případnou přihlášku, jako by byla zrušena.
  • Jakmile bude zaslána přihláška a platba uhrazena, potvrdí organizátor účastníkovu rezervaci e-mailem.
  • Účastník se festivalu účastní plně na svou odpovědnost.
  • Organizátor není odpovědný za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění) a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se účastníkovi přihodí v průběhu festivalu. Účastník od organizátorů nebude vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si účastník sjedná popř. vlastní pojištění.
  • Ve svém vlastním zájmu se účastník zavazuje zúčastnit se celého programu a respektovat organizační a metodické pokyny lektorů a organizátorů. Účastník se zavazuje účastnit se programu pro zachování kontinuity záměru festivalu a bezpečného prostoru pro všechny účastníky. V případě závažných osobních důvodů účastník konzultuje svoji případnou neúčast s organizátory.
  • Pouze výjimečně v závažných případech si organizátoři vyhrazují právo změn (např. nahrazení lektora, změna místa konání, popř. zrušení festivalu). Za tyto změny nenese organizátor vůči účastníkovi žádnou zodpovědnost. O případných změnách Vás ihned informujeme.

Storno podmínky

  • Zruší-li účastník smlouvu déle než 30 dnů před zahájením dílny/lekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 200 Kč a platba bude vrácena.
  • Zruší-li účastník smlouvu v termínu kratším než 30 dnů, platba ani její část nebude vrácena, nenajde-li za sebe náhradníka. V tomto případě obdrží účastník platbu zpět, poté, co bude požadovaná částka uhrazena náhradníkem.
  • Bude-li z důvodů výjimečných státních omezení nutné festival zrušit, účastníci obdrží zpět plnou výši ceny do 1.9.2021.

Ochrana soukromí

  • Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit pouze pro potřeby organizátora akce. V žádném případě údaje neposkytujeme třetím stranám.